HAIS Campus

Trường Quốc tế Hội ​​An là một trong những cơ sở được xây dựng có mục đích đầu tiên tại Hội An. Khi xây dựng khuôn viên của mình, chúng tôi đã kết hợp tầm nhìn của mình về giáo dục toàn diện với di sản của Hội An. Tầm nhìn của chúng tôi là bảo tồn các cấu trúc Hội An hiện có trong khi tạo ra một môi trường có chức năng, thân thiện với môi trường và bền vững. Điều này chỉ đạt được bằng cách nâng cấp và tái sử dụng các vật liệu hiện có phản ánh đặc tính của trường học của chúng ta, ngay cả ngày nay.

Khuôn viên của chúng tôi đã được thiết kế đặc biệt để kết hợp các không gian nơi học sinh có thể có được kinh nghiệm thực tiễn trong việc định hình môi trường tự nhiên trong khi tập trung vào học tập, sự sáng tạo và sống một lối sống lành mạnh. Giống như một cơ thể sống, khuôn viên của chúng tôi liên tục phát triển và thích nghi để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.