Tiếp nối Giá trị Bản địa, Hội Nhập để trở thành Công dân Toàn Cầu

Học sinh từ lớp Tiền Tiểu học tới Lớp 5 được học cả hai chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) và chương trình Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và Khoa học Quốc tế từ Cambridge. Chương trình Song ngữ của chúng tôi phát triển các kỹ năng của học sinh về toán học, ngôn ngữ, v.v. đồng thời khuyến khích sự tò mò và nhiệt tình học tập. Với trọng tâm là quan điểm toàn cầu, nhưng chương trình Song ngữ của chúng tôi bao gồm các giá trị và văn hóa Việt Nam. Chúng tôi cung cấp một phong cách giảng dạy chơi dạy và học và khuyến khích các em học sinh đặt câu hỏi.

 

Các Môn Học theo Chương Trình Tiếng Việt:


Những Môn học theo Chương trình Quốc tế:


Specialist Subjects Teachers