Tên Học Sinh:
Quốc tịch học sinh:
Ngày sinh học sinh:
Họ tên phụ huynh:
Số điện thoại liên hệ của phụ huynh:
Ngày học sinh học thử:

Trình độ Tiếng Anh ước tính của học sinh?

Lựa chọn ngôn ngữ học thêm của học sinh?

Học sinh có bất kỳ một điều kiện đặc biệt nào về sức khỏe tâm thần, tâm lý hoặc thể chất mà nhà trường cần lưu ý không?

Nếu "Có". Xin vui lòng viết cụ thể:

Học sinh có dị ứng với loại thức ăn nào không?