Hội Phụ Huynh

Trường Quốc tế Hội An hiện có được một Hội Phụ huynh rất đa dạng, sôi động, tạo thành xương sống của cộng đồng trường và hoạt động gắn kết với cộng đồng Hội An.
Cộng đồng phụ huynh của chúng tôi là một nhóm người chào đón phục vụ một số mục đích quan trọng bao gồm:

  • Hỗ trợ những gia đình mới đăng ký nhập học / người mới đến Hội An để tìm hiểu thêm về trường và khu vực địa phương.
  • Giúp tổ chức và quản lý các sự kiện tại trường cũng như các sự kiện bổ sung cho Hội gia đình HAIS mở rộng.
  • Tổ chức buổi sáng cà phê như một cơ hội để cộng đồng của chúng tôi chào hỏi, chia sẻ ý tưởng và giao tiếp trong một khung cảnh thoải mái