HAIS trở thành một trong 27 thành tiên của CIS tại Việt Nam
Trong bốn năm qua, Trường Quốc tế Hội ​​An (HAIS) đã không ngừng xây dựng một môi trường giáo dục, nơi học sinh của chúng tôi phát triển toàn diện...
Read more »