Chương trình Trung học cấp độ 1 của Cambridge

Các chương trình và bằng cấp của Cambridge thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho giáo dục quốc tế. Chúng được tạo ra bởi các chuyên gia về giáo trình, bắt nguồn từ sự nghiêm túc trong học thuật và điều chỉnh theo những nghiên cứu giáo dục mới nhất. Tại HAIS, các giáo viên của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc cung cấp chất lượng giáo dục tốt nhất có thể và sử dụng lộ trình của Cambridge. Các khung chương trình giảng dạy cung cấp các mục tiêu học tập toàn diện. Những thời khoá biểu này được xây dựng trên nền tảng của Chương trình Tiểu Học Cambridge và giúp học sinh tiến bộ thuận lợi lên chương trình Trung học cấp độ 1 của Cambridge Upper Middle.

 

Những môn học chính


Những Môn học Bổ trợ


Specialist Subjects Teachers